REGULAMIN

„My” odnosi się do Greenman Group i jej spółek zależnych.

„Aplikujący” odnosi się do osób i podmiotów biorących udział w konkursie Growing Further.

Nagrody przyznawane są przez grupę przedstawicieli Greenman Group i / lub gremium jurorów zewnętrznych („jurorzy”), a ich decyzja jest ostateczna.

Przesyłając zgłoszenie, aplikujący zgadza się podać dokładne i prawdziwe informacje o jego działalności. Greenman Group i jurorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku uznania podanych informacji za niedokładne lub wprowadzające w błąd. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadne zgłoszenie nie zostanie uznane za spełniające cele i kryteria nagrody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych ze zgłoszeniem aplikującego, a biorąc udział w konkursie aplikujący potwierdza, że jest prawnym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanych ze zgłoszeniem. Zobowiązujemy się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych w zgłoszeniach do żadnych innych celów poza niniejszym konkursem. Aplikujący wyraża również zgodę na publiczne udostępnienie podsumowania zgłoszenia (z wyjątkiem wszelkich prywatnych danych finansowych/ dotyczących własności intelektualnej, które zostały wyraźnie oznaczone) oraz wszelkich zdjęć zrobionych podczas ceremonii przyznania nagród w celach promocyjnych w kanałach mediów społecznościowych Greenman, takich jak np. LinkedIn, na stronach internetowych itd..

Do udziału w konkursie uprawnieni są aplikujący, których okres działalności wynosi mniej niż 4 lata, a liczba pracowników mniej niż 30.

Obecność na ceremonii wrććęczenia nagród jest obowiązkowa, aby otrzymać nagrodę w kategorii indywidualnej lub nagrodę główną, a jedyny wyjątek stanowią nadzwyczajne okoliczności niezależne od aplikującego. Wszelkie koszty podróży ponoszone są przez aplikujących i nie będą pokrywane ani w części, ani w całości przez żadną spółkę zależną Greenman Group.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Greenman Group, jej spółki zależne oraz jurorzy wykluczają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub zobowiązania, koszty, roszczenia, podatki, opłaty lub wydatki wynikające z udziału w konkursie.